Større bygninger

Typisk forslag til undersøgelsens omfang og rapportens indhold
(Bygningsundersøgelse gives på basis af et tilbud på den konkrete sag)


1. Generel beskrivelse af bygningen

Overordnet beskrivelse af bygningens udseende, opbygning, indretning, materialevalg og alder (opførelsesår og tidspunkt for eventuelle senere tilbygninger).

2. Formål

Beskrivelse af undersøgelsens formål således det er aftalt med bestilleren. Primært vil undersøgelsen omhandle en visuel bedømmelse af de enkelte bygningselementer for eventuelle fejl, svigt og nedbrydning grundet manglende eller forkert vedligeholdelse. For eksempel fundamentsrevner, sætninger, løs eller manglende sokkelpuds for at nævne enkelte.

Der vil yderligere fokuseres på undersøgelse af angreb af træødelæggende svampe for eksempel Ægte Hussvamp. Rådangreb vil altid forekomme i ældre ejendomme som udtryk for en langsomt forløbende nedbrydning. Rådangreb kan være betydelige og også ødelæggende med brud som resultat eksempelvis på spær.

Der kan endvidere foretages undersøgelse af forekomst af sundhedsskadelige skimmelsvampe, asbest m.m. Alle undersøgelser, med undtagelse af de visuelle, vil ofte medføre destruktive indgreb samt prøveudtagning og laboratorieundersøgelser.

3. Konklusion

I afsluttet konkluderes resultatet af hele undersøgelsen. Konklusionen samles her for at give læseren af undersøgelsesrapporten mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over ejendommens tilstand uden nødvendigvis at gennemlæse hele rapporten.

4. Undersøgelsesmetoder

Her beskrives hvorledes de enkelte undersøgelser udføres, samt de tekniske hjælpemidler der anvendes hertil.

5. Undersøgelsen og prøveudtagning

Undersøgelserne deles ofte op i en udvendig undersøgelse af facader, tag og eventuelt befæstede arealer samt en indvendig oftest rumopdelt undersøgelse.


6. Laboratorie- og undersøgelsesresultater

I dette afsnit gives analyselaboratoriets resultater.

7. Skadesårsager, behandlingsvejledning og restlevetider

Skadesårsager fastlægges, og der gives oplysninger om, hvorledes årsagerne kan elimineres. Der gives en behandlingsvejledning samt en vurdering af de enkelte elementers (materialers) restlevetid, det vil sige forventet tidspunkt for udskiftning.

8. Prisoverslag på reparationsarbejder

Der gives overslagspriser på reparation eller udskiftning af de beskadigede
elementer. Overslagspriserne er baseret på prisbøger og vor erfaring med
prisfastsættelse.

9. Fotoregistrering

Der foretages farvefotoregistrering af de elementer, der er nødvendig for at
belyse ejendommens tilstand.

Tilbage til bygningsvurderinger